کارگاه‌ها

کارگاه‌های برگزار شده توسط دارکوبا

هدف اصلی کارگاه‌ها این است که بچه‌ها توانایی‌های دست و ذهن‌شان تقویت شود. بتوانند، آنچه دوست دارند را بسازند و بدانند که می‌توانند.

برای کوچکترها تجربه ساخت و ساز را در بستری از قصه و داستان پیش می‌بریم که برایشان پی‌گیری روند ساخت هیجان انگیزتر باشد و برای بزرگتر‌ها روند ساخت را با تجربه شناخت مساله و نیازسنجی و طراحی و ارزیابی همراه می‌کنیم.

درکارگاه‌ها نه فقط ساخته‌های نهایی که فرآیند درون کارگاه نیز مهم و فکرشده است.